Cơ cấu tổ chức và nhân sự

    1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

– Lãnh đạo Trung tâm: Gồm Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm là người điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Học viện về mọi hoạt động của Trung tâm; xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định quản lý khác của Trung tâm phù hợp với quy định hiện hành.

– Tổ chức bộ máy, biên chế:

Trung tâm có 02 Ban:

– Ban Quản lý Bồi dưỡng và Tư vấn;

– Ban Hành chính – Tổng hợp.

          2. NHÂN SỰ CỦA TRUNG TÂM

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Ghi chú

1

 

TS. Đỗ Kiến Vọng

Điện thoại: 0978.459.828

Email: Dokienvong@apd.edu.vn

Phó giám đốc

Phụ trách Trung tâm

2

 

Trần Thị Hồng Liên

Điện thoại: 0912682838

Email: Honglien@apd.edu.vn

Phó giám đốc Trung tâm

3

 

Nguyễn Thị Thu Hà

Điện thoại: 0945355469

Email: thuha@apd.edu.vn

Trưởng ban

Hành chính – tổng hợp

Phụ trách Kế toán

4

 

 Phạm Quang Trung

Điện thoại: 0983115568

Email: quangtrung@apd.edu.vn

Chuyên viên chính

Phụ trách Ban Quản lý bồi dưỡng và Tư vấn

5

 

Hà Đức Huy

Điện thoại: 0977086889

Email: duchuy@apd.edu.vn

Chuyên viên

Quản lý bồi dưỡng

6

 

ThS. Nguyễn Bình Nguyên

Điện thoại: 0912186018

Email: binhnguyen@apd.edu.vn

Chuyên viên

Quản lý bồi dưỡng

7

 

Nguyễn Thái Long

Điện thoại: 0982281989

Email: thailong@apd.edu.vn

Chuyên viên

Quản lý bồi dưỡng

8

 

 Nguyễn Đức Hà

Điện thoại: 0981.670.823

Email: hachien0205@gmail.com

Chuyên viên

Quản lý bồi dưỡng

9

 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Phượng

Tel: 0363432486

Email: thanhphuong@apd.edu.vn

Chuyên viên

Quản lý tư vấn

Tổ trưởng Tổ Công đoàn Trung tâm

10

 

Nguyễn Thị Hoài

Điện thoại: 0909.915.222

Email: hoaint@apd.edu.vn

Chuyên viên

Phụ trách văn thư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *