Tài liệu bồi dưỡng

Đào tạo trực tuyến

Lịch Khai giảng

Tài liệu bồi dưỡng

Chiêu sinh

Đào tạo trực tuyến

Đào tạo trực tuyến

Văn bản nội bộ

KHÓA BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT LUẬT ĐẤU THẦU MỚI 2023

Học online | Khai giảng hàng tháng

Học phí: 1.200.000VNĐ/Học viên

Chi tiết ấn vào đăng ký khóa học để được tư vấn

Đăng ký khoá học

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG KHÓA HỌC ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Học online | Khai giảng hàng tháng

Học phí: 1.500.000VNĐ/Học viên

Chi tiết ấn vào đăng ký khóa học để được tư vấn

Đăng ký khoá học

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN VỀ ĐẤU THẦU

Học online | 15&29

Học phí: Liên hệ

Chi tiết ấn vào đăng ký khóa học để được tư vấn

Đăng ký khoá học

Khoá học bồi dưỡng Chuyên viên và tương đương

Học online | 15&29

Học phí: 2.500.000VNĐ/Học viên

Chi tiết ấn vào đăng ký khóa học để được tư vấn

Đăng ký khoá học

Khoá học bồi dưỡng Chuyên viên chính và tương đương

Học online | 15&29

Học phí: 3.000.000VNĐ/Học viên

Chi tiết ấn vào đăng ký khóa học để được tư vấn

Đăng ký khoá học

Khoá học bồi dưỡng Lãnh đạo cấp phòng

Học online | 15&29

Học phí: 2.500.000VNĐ/Học viên

Chi tiết ấn vào đăng ký khóa học để được tư vấn

Đăng ký khoá học

Giới thiệu

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển (CTDC) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trung tâm được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 1483/QĐ-BKHĐT ngày 30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức lại Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế – Kế hoạch và Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện chính sách thành Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển trực thuộc Học viện Chính sách và Phát triển và Quyết định số 1489/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển trực thuộc Học viện Chính sách và Phát triển.

Trung tâm thực hiện chức năng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; Bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành (Kế hoạch và Đầu tư) bắt buộc hàng năm. Bên cạnh đó, Trung tâm tổ chức các chương trình bồi dưỡng theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

Đăng ký học