BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN VỀ ĐẤU THẦU

(Quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT)

Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu

 • Quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật về đấu thầu
 • Các nguyên tắc của đấu thầu mua sắm công
 • Các chức năng của đấu thầu mua sắm công
 • Tính liêm chính và đạo đức nghề nghiệp trong đấu thầu mua sắm công

Chuyên đề 2: Quy định chung trong lựa chọn nhà thầu

 • Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Tư cách hợp lệ của nhà thầu
 • Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
 • Cung cấp và đăng tải thông tin trong đấu thầu
 • Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu
 • Chi phí trong đấu thầu
 • Các hành vi bị cấm trong đấu thầu và xử lý vi phạm
 • Trách nhiệm của các bên trong hoạt động lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề 3: Kế hoạch tổng thể và kế hoạch lựa chọn nhà thầu

 • Nguyên tắc lập kế hoạch
 • Kỹ năng lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch
 • Bài tập về kế hoạch tổng thể, kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề 4: Quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu không qua mạng

 • Đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế:
  a) Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ
  b) Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ
  c) Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ
  d) Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ
 • Đối với chào hàng cạnh tranh
 • Đối với chỉ định thầu
 • Đối với mua sắm trực tiếp
 • Đối với tự thực hiện
 • Đối với lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt
 • Đối với lựa chọn tư vấn cá nhân
 • Bài tập thực hành về kỹ năng lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ
 • xuất, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề 5: Mua sắm tập trung

 • Nguyên tắc trong mua sắm tập trung
 • Quy trình mua sắm tập trung
 • Nội dung thoả thuận khung
 • Trách nhiệm trong mua sắm tập trung

Chuyên đề 6: Mua sắm trong lĩnh vực y tế

 • Lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hoá chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế
 • Ưu đãi trong mua thuốc
 • Bài tập thực hành

Chuyên đề 7: Đấu thầu qua mạng

 • Quy định chung về đấu thầu qua mạng
 • Quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng
 • Thực hành kỹ năng đăng tải thông tin, lập hồ sơ, đánh giá hồ sơ, tổ chức lựa chọn nhà thầu, tham dự thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Chuyên đề 8: Hợp đồng

 • Các loại hợp đồng
 • Điều kiện ký kết hợp đồng
 • Nguyên tắc thực hiện hợp đồng
 • Sửa đổi hợp đồng
 • Điều chỉnh giá hợp đồng
 • Quản lý thực hiện hợp đồng
 • Thanh toán hợp đồng
 • Thanh lý hợp đồng
 • Uy tín của nhà thầu trong việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu, đánh giá chất lượng hàng hóa đã sử dụng
 • Bài tập thực hành

Chuyên đề 9: Xử lý tình huống trong đấu thầu

 • Các quy định về xử lý tình huống trong đấu thầu
 • Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu
 • Bài tập thực hành

Chuyên đề 10: Xử lý kiến nghị, kiểm tra, giám sát trong đấu thầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *